Så går vi från ord till handling: Transportsystemet för oss närmare – Sverige växer med järnvägen

Samtalen på Samhällsbyggararenan har starkt fokus på praktiska lösningar. Vi måste som nation säkerställa en järnväg med kvalitet och kapacitet och återställa det eftersatta underhållet. En robust och väl underhållen infrastruktur är avgörande för att skapa ett transportsystem som kan hantera både dagens och framtidens utmaningar. Järnvägen utgör en energieffektiv ryggrad i transportsystemet och stöttar dessutom grön omställning. Programmet i Almedalen utforskar flera olika aspekter av infrastrukturens roll i samhällsbygget – till exempel behovet och betydelsen av projektspecifika task forces och råd för att adressera breda utmaningar, hur vi som bransch ska bygga förtroende hos våra kunder, hur målkonflikter vid underhållsarbeten av befintliga banor ska hanteras och hur vi möter den växande industrins behov för ett konkurrenskraftigt Sverige. 

Vi ser fram emot en spänstig dialog som uppmuntrar olika perspektiv och alternativa lösningar, för att få till stånd en så bred och inkluderande diskussion som möjligt om järnvägens roll i Sveriges transportsystem.

TEMA 1:

Nu går vi från ord till handling

I mars 2024 lanserade Järnvägsbranschens Samverkansforum en gemensam vision för Sverige 2050 tillsammans med landets ledande branschaktörer. Panelsamtalet diskuterar branschens färdplan som är första steget mot visionen för ett transportsystem som för oss närmare och ett Sverige som växer med järnvägen. Vi vill att Sverige växer med järnvägen och ser visionen som startskottet för ett nytt samtal där det som är bäst för Sverige sätter agendan.

 

TEMA 2:

Nu bygger vi snabbare och effektivare

Samtalen fokuserar bland annat på järnvägssystemets aktörer och vilka ansvar och roller som krävs i framtiden. Vi diskuterar hur vi bygger mer kapacitet i järnvägssystemet här och nu, med hjälp av till exempel industriell produktion, förenklade tillståndsprocesser och alternativa organisation- och finansieringsformer. Vi diskuterar också kompetensutmaningen samt näringslivets behov och delaktighet i att skapa ett tillförlitligt och kapacitetsstarkt transportsystem.

 

TEMA 3: 

Vi möter industrins växande behov

Det börjar med tillförlitlighet och slutar med kapacitet. Effektiva och smarta transporter är en hörnsten i ett hållbart, tillgängligt och konkurrenskraftigt Sverige. Genom att prioritera effektivitet och smarta lösningar kan vi nå en ny nivå av samverkan mellan olika trafikslag och inom nationella och internationella transportnätverk. Det är avgörande att Sverige drar full nytta av tekniska framsteg och tillämpar effektiva arbetssätt som accelererar utvecklingen mot ett mer integrerat och användarvänligt transportsystem.

 

TEMA 4:

Vi utmanar befintliga gränser

Betydelsen av ett gränsöverskridande transportsystem för Sveriges tillgänglighet och konkurrenskraft ska inte underskattas. För att lyckas krävs ett tänkande bortom nuvarande svenska järnvägssystem. Det handlar dels om att säkerställa smidiga gränsöverskridande transporter till och från Europa, dels om att utveckla och driva ett samordnat integrerat multimodalt transportsystem där digitalt baserade praktiska lösningar ger sömlösa upplevelser för resenärer, industri och näringsliv. Det är oerhört viktigt med ett integrerat och sammanhängande transportsystem med ett tydligt stråktänk. Denna målbild innebär att Sverige stärker sin position både inom landet och gentemot omvärlden, där järnvägen redan spelar en central roll som ryggrad i ett hållbart, effektivt och dynamiskt transportsystem.

 

Arrangörer
Train & Rail tillsammans med Swedtrain, Tågföretagen och Järnvägsbranschens Samverkansforum

train & rail